หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
 
 

จัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม และระบบไฟฟ้า

บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

ส่งเสริมการศึกษา

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ควบคุมและระวังโรคติดต่อ

ส่งเสริมขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย

กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน

จัดระบบป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และให้ความรู้แก่ประชาชน

ส่งเสริม และพัฒนาศูนย์สงเคราะห์ราษฎรทุกหมู่บ้าน