ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
           
   
           
       
ก่อสร้างปรับปรุง ขยาย และบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อเหลี่ยม คสล. ท่อระบายน้ำ
       
ก่อสร้าง ขยาย พัฒนา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
       
ก่อสร้าง ขยาย พัฒนา และปรับปรุงระบบประปาบาดาล
 
 
           
   
           
       
การขุดลอก ปรับปรุง เหมือง คู คลอง ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำและแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร
       
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
       
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 
           
   
           
       
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
       
ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
       
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
       
การจัดฝึกอบรมบุคลากร
 
 
           
   
           
       
การส่งเสริมและสนับสนุน ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน/ นม งานจัดอาคาร สถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน งานจัดการเรียนการสอน
       
การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของไทยและท้องถิ่น
 
 
           
   
           
       
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน งานเฝ้าระวังการป้องกันควบคุมโรคติดต่อต่างๆ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
       
การพัฒนาฝึกอบรม อสม.และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       
การบำรุงรักษาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและเสริมสร้างความปลอดภัยจากมลพิษ
 
 
           
   
           
       
จัดอบรมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยและจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
       
การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์และงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ