หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
ประชาชนในตำบลระวิง มีวิถีชีวิตแบบสังคมเศรษฐกิจพอเพียง ปฎิบัติตนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว อยู่ร่วมกันแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักใคร่สามัคคี มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจในการทำบุญหรือประกอบพิธีกรรมสำคัญทางศาสนา
 
 
ประชากรในตำบลระวิง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนาวัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 14 แห่ง ได้แก่
 
วัดยางลาด หมู่ที่ 1
วัดป่าเขาวงพระจันทร์ หมู่ที่ 6
 
วัดโบสถ์โพธิ์ทอง หมู่ที่ 1
วัดห้วยทรายเทพนิมิตร หมู่ที่ 7
 
วัดวังขอน หมู่ที่ 2
สำนักสงฆ์ซับจำปาจันทราวาส หมู่ที่ 7
 
วัดป่าห้วยไร่ หมู่ที่ 3
วัดถ้ำเขาตูม หมู่ที่ 8
 
วัดระวิง หมู่ที่ 4
วัดถ้ำคูหาบรรพต หมู่ที่ 8
 
สำนักสงฆ์นาล้อม หมู่ที่ 4
วัดหนองจอก หมู่ที่ 9
 
วัดบ้านใหม่วังสีมา หมู่ที่ 5
วัดยางแหลม หมู่ที่ 10
 
 
 
   โรงเรียนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลระวิง มี 4 โรงเรียน

โรงเรียนบ้านยางลาด      

โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137      

โรงเรียนบ้านระวิง      

โรงเรียนบ้านยางกุด      
การศึกษาอื่นๆ ได้แก่

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลระวิง จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระวิง จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางกุด จำนวน 1 แห่ง
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  
 
 
   ที่ทำการสายตรวจตำบลระวิง จำนวน 1 แห่ง
   มวลชนชาวบ้านที่จัดตั้งเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบของหมู่บ้าน ดังนี้

ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 3 รุ่น

ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 1 รุ่น

อาสาสมัคร อปพร. จำนวน 1 รุ่น

อาสาสมัครสาธารณสุขพื้นฐาน จำนวน 113 รุ่น
 
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่

ประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีบุญบั้งไฟ ของชาวบ้านตำบลระวิง