หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนฯ ลูกจ้าง อบต. ฉบับ 4 [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างลูกจ้างฯ ฉ.5 พ.ศ.2561 (ขยายขั้นต่ำขั้นสูง) [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู อบต. พ.ศ.2562 [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
หลักเกณฑ์การให้ ขรก. ลูกจ้าง พนง.จ้างได้รับค่าครองชีพ [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ พ.ศ.2558 [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉบับ 2 พ.ศ.2561 [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.พช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นฯ(ของ จ.พช.และกลาง) [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
แบบประเมินเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-เงื่อนไข-การกำหนดเงินโบนัส-2559 [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
  (1)     2      3      4      5