หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฎิบัติงานครู และบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง การโอน รับโอน เลื่อนระดับ และเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉบับที่ 13 พ.ศ.2562 [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.พช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 (บัญชี 5) [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 (ยกเลิกเฉพาะที่เกี่ยวกับครู) [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำฯพ.ศ.2558 [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)