ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Plublic Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
Government Document
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
พช 0023.5/ว 1936 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 2562  [ 19 เม.ย. 2562 ]     
พช0023.3/ว 1916 แจ้งรายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]     
พช0023.ว1940 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่45-54 [ 19 เม.ย. 2562 ]     
พช0023.1/ว1939 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับต่ำ และหลูกสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 2 [ 19 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 1926 ขอความร่วมมือส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 20 [ 19 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 1942 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 19 เม.ย. 2562 ]     
พช0023.1/ว1908 1-โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักจัดการงานทั่วไปรุ่นที่10 [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พช0023.1/ว1908 2-โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักจัดการงานทั่วไปรุ่นที่10 [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 1841 การสนับสนุนการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.2/ว 262 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วฯ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 1917 การบริหารการจัดการขยะเปียก [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 1882 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกรฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 259 แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 260 การขยายเวลาทำการตามสัญญา กรณีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 256 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง e - GP 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 1887 การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลฯ ว 1887 [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 1891 ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 1893 การเร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. e -LAAS [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 261 การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 1879 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 2 [ 17 เม.ย. 2562 ]     
   
   
 
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4858 [แนวทางฯ] [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว1520 [แบบสำรวจ]  [ 18 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516  [ 18 เม.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว1544  [ 17 เม.ย. 2562 ]
เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ กม. มท 0804.6/ว1474  [ 17 เม.ย. 2562 ]
โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส (Local Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1551 [แบบตอบรับ]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กค.  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/7678-7748 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้ง อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกรอกข้อมูลในแบบรายงาน สบศ.1/1 ผ่านระบบ Google Form สน.บถ. มท 0809.4/ว1569  [ 17 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1570  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การเรียกสอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10 สน.บถ.  [ 11 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีสายพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1543 [แบบตอบรับ สถจ.] [แบบตอบรับ อปท.]  [ 11 เม.ย. 2562 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.5/ว1542  [ 11 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่ (คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย) กศ. มท 0816.5/ว1541  [ 11 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กยผ. มท 0815.4/ว1531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1518  [ 11 เม.ย. 2562 ]
   
 
   
 
อบต.ซับสมบูรณ์ -ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง- [ 20 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ซับสมบูรณ์ -กิจการสภา- [ 20 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ซับสมบูรณ์ -VDO วีดิทัศน์- [ 20 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ซับสมบูรณ์ -ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 20 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ซับสมบูรณ์ -กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 20 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ซับสมบูรณ์ -ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 20 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ซับสมบูรณ์ เว็บไซต์ อบต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียนบุรี จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 20 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ซับสมบูรณ์ -ข่าวกิจกรรม- [ 20 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ระวิง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.วังโป่ง เทศบาลตำบลวังโป่งร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.วังโป่ง เทศบาลตำบลวังโป่งตั้งจุดบริการในช่วงเทศการสงกรานต์ 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาอ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองแจง ประชาสัมพันธ์แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.บ่อรัง หยุดคนโกงประเทศไทย [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.บ่อรัง การ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
   
 
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ระวิง อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 ธ.ค. 2561)    อ่าน 560  ตอบ 1  
สอบถาม (29 ก.ย. 2560)    อ่าน 298  ตอบ 0  
ทดสอบ (6 พ.ค. 2560)    อ่าน 340  ตอบ 1  
   
 
อบต.ซับสมบูรณ์  เว็บไซต์ อบต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียนบุรี จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 เม.ย. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทม.วิเชียรบุรี  ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (17 เม.ย. 2562)    อ่าน 12045  ตอบ 40
อบต.บ้านโคก เว็บไซต์ อบต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 เม.ย. 2562)    อ่าน 162  ตอบ 3
   
   
 
 
 
 

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

โรงเรียนบ้านระวิง


 
 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.ระวิง พัฒนาด้านในมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษร