หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
ตำบลระวิง เป็นตำบลที่อยู่ทางทิศใต้ ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประมาณ 35 กิโลเมตร และมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 74.9 ตารางกิโลเมตร หรือ พื้นที่ประมาณ 46,812.5 ไร่
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.นายม อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ติดต่อกับ ต.ห้วยสะแก อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์
 
 

อาชีพรับจ้าง 20 %

อาชีพเกษตรกร 70 %

อาชีพค้าขายและรับราชการ 10 %
ด้านการเกษตรกรรม ส่วนมากจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ข้าว ข้าวโพด อื่นๆ
ด้านการปศุสัตว์ สัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ห่าน
 
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตร มีที่ดอนสำหรับอาศัยเพียงบางส่วน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด     6,958      คน แยกเป็น
 
ชาย 3,450 คน คิดเป็นร้อยละ 49.58
 
หญิง 3,508 คน คิดเป็นร้อยละ 50.42
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด     2,217      ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย         92.90      คน/ตารางกิโลเมตร